Triple Boeken | Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Triple Boeken u over de wijze waarop Triple Boeken persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Triple Boeken persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Triple Boeken persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Triple Boeken omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Triple Boeken, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant of geïnteresseerde en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Triple Boeken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Triple Boeken

Triple Boeken hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Triple Boeken verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt Triple Boeken en wat wordt er mee gedaan?

Triple Boeken verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten en andere geïnteresseerden. Triple Boeken verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Triple Boeken verwerkt zijn:

– Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)

– Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Triple Boeken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Triple Boeken verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Triple Boeken uw persoonsgegevens?

Triple Boeken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Triple Boeken om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Triple Boeken of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Triple Boeken verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het beheersysteem van de website van Triple Boeken worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om onze dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens blijven van Triple Boeken en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Triple Boeken kunt u contact opnemen met info@tripleboeken.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Triple Boeken streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.